Struktura organizacyjna

Według § 15 Aktu Założycielskiego LTBS sp. z o.o. struktura organów zarządzających składa się z:

  • Zgromadzenia Wspólników
  • Rady Nadzorczej
  • Zarząd Spółki

Funkcję Zgromadzenia Wspólników sprawuje Burmistrz Miasta Lęborka oraz KZN.

Rada Nadzorcza składa się z czterech osób, w której skład wchodzili:

  1. Przewodniczący - Maciej Pohl
  2. Sekretarz - Bożena Bodnar
  3. Członek - Perłak Jacek
  4. Członek - Urbanek Maciej

Zarząd

Na podstawie  § 21 pkt. Umowy spółki z dnia 09.04.1998 r. Rep.”A” numer 1400/1998 rok z późniejszymi zmianami, Rada Nadzorcza powołuje jednoosobowy Zarząd spółki. Funkcję Prezesa pełni mgr inż. Krzysztof Filip.