Działalność

Akt Założycielski Lęborskiego TBS szeroko prezentuje cele i przedmiot działania spółki:
1. Przedmiotem działalności Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu
2. Spółka może również:
a) nabywać budynki mieszkalne,
b) przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu
c) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa,
d) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych
e) prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na :

  • sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z  budownictwem mieszkaniowym,
  • budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli
  • budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
  • przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego